Download algemene voorwaarden1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Frontriemenshop.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Frontriemenshop.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Frontriemenshop.nl behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Frontriemenshop.nl erkend.

1.4 Frontriemenshop.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Frontriemenshop.nl bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ( doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Frontriemenshop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Frontriemenshop.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% btw.4. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenaankoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht ( een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Frontriemenshop.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken( per email) bij Frontriemenshop.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Frontriemenshop.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. (denk hierbij bijvoorbeeld aan de frontriemen die naar eigen ontwerp worden gemaakt)

* goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m hygiene.5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Frontriemenshop.nl ,dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Frontriemenshop.nl. Frontriemenshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Frontriemenshop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Frontriemenshop.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.6. Garantie

6.1 Frontriemenshop.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 Frontriemenshop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer ( alvorens over te gaan tot terugzending aan Frontriemenshop.nl ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via email) te melden aan Frontriemenshop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Frontriemenshop.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien de klachten van de afnemer door Frontriemenshop.nl gegrond worden bevonden, zal Frontriemenshop.nl naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke (via email)regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Frontriemenshop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel ( naar keuze van Frontriemenshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Frontriemenshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Frontriemenshop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Frontriemenshop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/ of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Frontriemenshop.nl; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.6 Er wordt geen garantie gegeven op het wassen van producten, dit is geheel op eigen risico.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Frontriemenshop.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Frontriemenshop.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk (per email) zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Frontriemenshop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Frontriemenshop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk (per email) overeengekomen.8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Frontriemenshop.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdacht door Frontriemenshop.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Frontriemenshop.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder Rembours of na vooruitbetaling.9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Frontriemenshop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.10. Overmacht

10.1 Frontriemenshop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Frontriemenshop.nl alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Frontriemenshop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Frontriemenshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


11. Aansprakelijk

11.1 Frontriemenshop.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Frontriemenshop.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Frontriemenshop.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Over Frontriemenshop.nl

Frontriemenshop biedt haar klanten meer dan alleen maar frontriemen. Wij staat voor een uitgebreide online shopping ervaring. Ons doel is om onze klanten een breed scala van producten aan te bieden met een uitstekende klantenservice!

Vindt ons ook op:

Wij zijn ook te vinden op Facebook & Instagram

Facebook: Frontriemenshop
Instagram: Frontriemenshop.nl

Contact

Frontriemenshop.nl
Juliana van Stolberglaan 391
2595CK Den Haag
Frontriemenshop@hotmail.com
06-54263238

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.